Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „ZeoNeo“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 19.04.2023 г. до 24.04.2023 г.

 

Научна група „ZeoNeo“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира Изследовател, който ще бъде назначен на позиция Старши сътрудник, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник
2. Функции в екипа за изпълнение Синтез на органични молекули, които ще се използват като структуроопределящи агенти при синтез на зеолити
3. Необходимо образование Докторска степен по органична химия
4. Необходима експертиза Специалист по органичен синтез

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник
Функции по проекта Синтез на органични молекули, които ще се използват като структуроопределящи агенти при синтез на зеолити
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2250 лв.
Брой месеци по проекта 38
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 19.04.2023 г. до 24.04.2023 г. на имейл адрес summit@uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 25.04..2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 25.04.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.