Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Nuclear“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 19.06.2023 г. до 25.06.2023 г.

 

Научна група „Nuclearв проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира Изследователи R1, които ще бъдат назначени на позиция Млад учен, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен Млад учен Млад учен
Функции в екипа за изпълнение Млад учен работещ по РП 3.1 със задача разработване на ТДС-гама системи на съвпадения/антисъвпадения и провеждане на научни изследвания с тях Млад учен работещ по РП 5.2 със задача участие в изследвания по прецизно изучаване на физични процеси с лептони и/или нови леки частици Млад учен работещ по РП 5.2 със задача участие в изследвания по прецизно изучаване на физични процеси с лептони и/или нови леки частици
Необходимо образование Висше, магистърска степен по ядрена или медицинска физика Висше, магистърска степен по физика на високите енергии Висше, магистърска степен по физика на високите енергии
Необходима експертиза Опит и публикации в областта на измервания на йонизиращи лъчения и сцинтилационно броене Опит в изследване на електромагнитни калориметри, реконструкция на сигнали във времеви редове от данни от електромагнитни калориметри, прилагане на методи на машинното обучение и самообучение за реконструиране на сигнали от времеви редове, участие в експерименти по взаимодействие на лептони в областта 100 MeV – 550 MeV. Опит в конструиране, тестване, провеждане на изследвания и реконструкция на данни от адронни калориметри, участие в експерименти по взаимодействие на лептони в областта 100 MeV – 550 MeV, изследване и валидиране на системи за регистриране на сцитилационна светлина чрез силициеви фотоумножители, времева и енергетични калибровка на детекторни системи със силициеви фотоумножители
Брой позиции 1 1 1

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен Млад учен Млад учен
Функции по проекта Млад учен работещ по РП 3.1 „ТДС-гама системи на съвпадения/антисъвпадения“ Млад учен работещ по РП 5.2 „Прецизно изучаване на физични процеси с лептони и/или нови леки частици“ Млад учен работещ по РП 5.2 „Прецизно изучаване на физични процеси с лептони и/или нови леки частици“
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1000 1000 1000
Брой месеци по проекта 36 36 36
Брой часове на ден 4 4 4
Брой позиции 1 1 1

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен (когато е приложимо),
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 19.06.2023 г. до 25.06.2023 г. на имейл адрес kmitev@phys.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 27.06.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 30.06.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: kmitev@phys.uni-sofia.bg