Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група Алгология в проект на СУ„Св. Климент Охридски“ - Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)

   

Срок за подаване на документите: от 09.05.2023 г. до 19.05.2023 г.

 

Научна група „Алгология“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира двама млади учени, които ще бъдат назначени на позиция R1, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен (1) Млад учен (2)
2.

 

Функции в екипа за изпълнение

 

Цялостно участие в работната среда на ACUS (Водорасловата колекция на Софийския университет) Цялостно участие в работната среда на ACUS (Водорасловата колекция на Софийския университет)
3. Необходимо образование магистър магистър
4. Необходима експертиза Асистент и докторант по ботаника (Систематика на водорасли и гъби) с опит в изолиране, култивиране и таксономична идентификация на аеротерестриални водорасли Асистент и докторант по ботаника (Систематика на водорасли и гъби) с опит в изолиране, култивиране и таксономична идентификация на аеротерестриални водорасли

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен (1) Млад учен (2)
Функции по проекта Цялостно участие в работната среда на ACUS (Водорасловата колекция на Софийския университет) Цялостно участие в работната среда на ACUS (Водорасловата колекция на Софийския университет)
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1000 лв. 1000 лв.
Брой месеци по проекта 15 15
Брой часове на ден 4 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 9.05.2023 г. до 19.05.2023 г. на имейл адрес buzunov@uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 23.05.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 29.05.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: buzunov@uni-sofia.bg