Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

   

Срок за подаване на документите: от 25.10.2019 г. до 31.10.2019 г.

 

Обява за попълване състава на екип за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“ набира специалисти с висше образование, които да изпълняват следните длъжности:

Длъжност в екипа на ЦК Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1 Експерт мониторинг и контрол Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“ и/или професионално направление „Администрация и управление“.

Придобит стаж и опит по посоченото професионално направление не по-малко от 8 години. Изисква се професионален опит в: контрол на изпълнението на европейски проекти по оперативни програми, вкл. и на системи за финансово управление и контрол; разработване и контрол за прилагане на Система за мониторинг на индикатори за изпълнение на проекти; изготвяне на вътрешни правила, концепции и методически указания; мониторинг и контрол на договори в съответствие с клаузите, план-графиците и сроковете на проектите; контрол при прилагане на нормативната уредба.

Опит при изпълнение на оперативни програми и проекти, както и на екологични и биотехнологични проекти, и проекти в областта на чистите технологии е голямо предимство.

2 Експерт публичност и връзки с обществеността Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ или ОКС „Магистър“ в област „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“.

Придобит стаж и/или опит по посоченото професионално направление не по-малко от 5 години. Изисква се професионален опит в: организирането и провеждането на събития, обучения и семинари в стараната и чужбина; разработка и изпълнение на комуникационни планове и отчети по проекти; съставяне, редактиране и публикуване на електронни бюлетини; осъществяване на дейности, свързани с изготвяне и разпространение на рекламни материали; осъществяване на връзка с медии, партньори и потребители.

Опит при изпълнение на оперативни програми и проекти, както владеене говоримо и писмено на английски и поне още един чужд език е предимство. Предимство е и приложението на горепосочения опит в областта на комуникациите и връзките с обществеността в сферата на екологията, в т.ч. ефективно използване на вода и енергия, управление на водите, иновативни методи за включване на различни социални групи към екосъобразни практики и политики.

 

Избраните членове на екипа за управление на проекта ще бъдат назначени на срочен трудов договор и ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Експерт мониторинг и контрол
функции по проекта

1/ Разработва и следи за прилагане на Система за мониторинг на индикатори за изпълнение по проекта, вкл. и на система за финансово управление и контрол, и контрол при прилагане на нормативната уредба и счетоводната дейност;

2/ Изготвя вътрешни правила, концепции и методически указания към Системата за мониторинг и контрол;

3/ Осъществява мониторинг и контрол на договорите за обществени поръчки в съответствие с клаузите, план-графиците и сроковете на проектa;

4/ Изготвя доклади за извършени документални проверки, вкл. и на финансовите документи;

5/ Изготвя доклади от проверки на място на изпълнението на договорите за обществени поръчки;

6/ Изготвя месечни справки, доклади за напредък на дейностите по проекта.

брой месеци по проекта 6
допустим брой часове на ден до 2
допустим брой часове на месец до 35
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 27.00 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 22.69 лв.

 

длъжност Експерт публичност и връзки с обществеността
функции по проекта

1/ Разработва и изпълнява комуникационна стратегия на Центъра за компетентност;

2/ Съставя, редактира и публикува електронен бюлетин за дейността на Центъра за компетентност;

3/ Осъществява всички дейности, свързани с изготвяне и разпространение на рекламни материали във връзка с разнородните събития на Центъра за компетентност;

4/Актуализира регулярно съдържанието на уеб сайта на Центъра за компетентност;

5/ Организира събития, обучения и семинари в стараната и чужбина.

брой месеци по проекта 6
допустим брой часове на ден до 3
допустим брой часове на месец до 47
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 20.00 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 16.80 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление (свободен текст до ръководител на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт);
  2. Копие на диплома за висше образование;
  3. Автобиография (CV европейски формат);
  4. Копия на други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
  5. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;
  6. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 25.10.2019 г. до 31.10.2019 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. на адрес:

гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, етаж 1, лаборатория 162.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати на 05.11.2019 г. от 14:00 часа, което ще се проведе на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 12 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.
  3. Избраните експерти ще бъдат информирани писмено за резултатите от проведения конкурс на 12.11.2019 г.
  4. Избраните експерти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

доц. д-р Ирина Шнайдер

ел. поща: i.schneider@abv.bg

телефон: 02 8167289; 0889519064

 

д-р М. Младенова

ел. поща: etipost@dir.bg; m_stanachkova@biofac.uni-sofia.bg

телефон: 0888778662