Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Срок за подаване на документите: от 09.04.2019 г. до 15.04.2019 г.

 

 

Обява за попълване състава на екип за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Clean&Circle-Logo

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“ набира специалисти с висше образование, които да изпълняват следните длъжности:

 

Длъжност в екипа на ЦК Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1 Главен счетоводител Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“.

Придобит стаж и опит по посоченото професионално направление не по-малко от 10 години. Изисква се професионален стаж и опит в: осчетоводяване на първични счетоводни документи; съставяне на извлечения и финансови справки; изготвяне на оборотни ведомости; съставяне на приходни и разходни касови ордери и платежни нареждания; начисляване на възнаграждения, данъци и осигурителни вноски; счетоводно отразяване на стопански процеси; анализиране на счетоводни сметки; изготвяне на отчети за касово изпълнение на бюджета и оборотните ведомости; организиране на правилното протичане на документооборота на счетоводните документи; организиране на счетоводната отчетност; изготвяне на ежемесечни дневници по Закона за ДДС; регистриране на счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство; организиране и изготвяне на становища и предложения по планиране, управление и отчитане на средносрочно и дългосрочно финансиране на разходите.

Опит с работа във ВУЗ и опит при изпълнение на оперативни програми и проекти е предимство.

2 Експерт инвестиционна дейност Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“

Придобит стаж и опит по посоченото професионално направление не по-малко от 7 години. Изисква се професионален опит в организирането и провеждането на обществени поръчки по различни програми на ЕС, на договори за обществени поръчки и на допълнителни споразумения към тях; изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти; осъществяване и поддържане на контакти с бъдещи партньори и сътрудници за изпълнение на проекти, финансирани по различни програми на ЕС; комуникацията между клиенти, доставчици и партньори и отговаряне за тяхната координация във връзка с предоставянето на услуги, сключване на договори, подготовка и управление на договорите.

Опит в обявяването и реализацията на обществени поръчки, свързани с доставка на апаратура, химикали, строителни дейности, услуги и други във ВУЗ и по оперативни програми и проекти е предимство.

3 Асистент по проекта Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“. Придобит стаж и опит в областта не по-малко от 3 години и/или опит в техническа помощ при организация на административни дейности, работа с MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook; добри комуникационни умения.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление (свободен текст до ръководител на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“);
  2. Диплома за висше образование;
  3. Автобиография (CV европейски формат);
  4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
  5. Трудова книжка (когато е приложимо);
  6. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 09.04.2019 г. до 15.04.2019 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. на адрес:

гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, етаж 1, лаборатория 162.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 17.04.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Избраните експерти ще бъдат информирани писмено за резултатите от проведения конкурс на 19.04.2019 г.
  4. Избраните експерти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

доц. д-р Ирина Шнайдер
ел. поща: i.schneider@abv.bg; i.schneider@biofac.uni-sofia.bg
Телефони: 02 8167 / 289; 0889519064

 

д-р М. Младенова
ел. поща: etipost@dir.bg; m_stanachkova@biofac.uni-sofia.bg
Телефон: 0888778662