Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

   

Срок за подаване на документите: от 18.01.2019 г. до 22.01.2019 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира счетоводител за партньор СУ:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Счетоводител
2. Функции в екипа за изпълнение
 • Участие в комисии по ОП
 • Осчетоводяване на документи
 • Отчитане на финансови операции
 • Формиране/начисляване на възнаграждения/заплати на персонал. Изготвяне на ведомости за заплати.
 • Избор/уреждане на начин на плащане.
 • Отчитане на служебни пътувания в страната и чужбина
3. Необходимо образование Висше, икономика
4. Необходима експертиза Счетоводно обслужване на проекти

5.

 

Трудов стаж 5 г.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Проект BG05M2OP001-1.002-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 18.01.2019 г. до 22.01.2019 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на адрес:
бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, Катедра Приложна неорганична химия, каб. 321

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 28.01.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се счетоводители ще бъдат информирани писмено до 30.01.2019 г за решението на комисията.
 4. Избраният счетоводител ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Тони Спасов

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, катедра ПНХ

Тел: +359 2 8161 236

е-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg