Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

   

Срок за подаване на документите: от 25 до 31 юли 2018 г.

 

 

logo FMI-UNITe

 

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01

„Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ набира специалисти (експерти) с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за управление:

 

Функции и задължения в екипа Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

1.

 

Експерт в областта на човешките ресурси (двама) Висше образование –ОКС „Бакалавър“ и/или ОКС ‚Магистър“ (област на висше образование - без изискване).

Придобит стаж и професионален опит, идентичен с функциите и задълженията по проекта - 5 години

Опит с работа във ВУЗ е предимство

2.

 

Експерт административни дейности и документооборот, свързани с човешки ресурси

 

Висше образование ОКС ‚Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“

Придобит стаж и професионален опит, идентичен с функциите и задълженията по проекта - 5 години

Опит с работа във ВУЗ е предимство

3.

 

Главен секретар на управителен съвет Висше образование ОКС ‚Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“

Придобит стаж и опит в посочената област – поне 5 години.

Опит с работа във ВУЗ е предимство

4. Експерт, юрист Висше образование ОКС ‚Магистър“ в професионално направление Право, в област „Социални, стопански и правни науки“

Придобит стаж и опит в посочената област – поне 5 години.

Опит с работа във ВУЗ е предимство

5. Технически сътрудник Висше образование –ОКС „Бакалавър“ (област на висше образование - без изискване).

Придобит стаж и опит в посочената област – поне 5 години.

Опит с работа във ВУЗ е предимство

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до председателя на Управителния съвет на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 за проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“,
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 25.07.2018 г. до 31.07.2018 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 15.00 ч. на адрес:
бул. „Джеймс Баучер“ № 5, етаж 2, кабинет 203.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 02.08.2018 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 03.08.2018 г.
  4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Красен Стефанов
e-mail: krassen@fmi.uni-sofia.bg
тел.: 02/81 61 535
моб. тел: + 359 889 101 919