Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

   

Срок за подаване на документите: от 21 до 25 октомври 2019 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира един нов изследовател R1 с магистърска степен за Кампус Лозенец на СУ „Св. Кл.Охридски“, Факултет по химия и фармация.

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на експериментални изследвания в областта на чистите технологии за Кампус Лозенец на СУ „Св. Кл.Охридски“, Факултет по химия и фармация
3. Необходимо образование Магистърска степен в професионално направление 4.2 Химически науки;
4. Необходима експертиза

Умения за работа с научна апаратура за анализ на физикохимични свойства на функционални материали;

Умения за работа със специализиран софтуер.

5. Трудов стаж Не се изисква трудов стаж по специалността

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Изследовател R1
функции по проекта Провеждане на експериментални изследвания в областта на чистите технологии за Кампус Лозенец на СУ „Св. Кл.Охридски“, Факултет по химия и фармация
брой месеци по проекта 50
допустим брой часове на ден 8
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02 % 10 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 8.40 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Кампус Лозенец, проект BG05M2OP001-1.001-0008, Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование – магистърска степен,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на адрес:

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, етаж 1, кабинет 107.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 29.10.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено на 31.10.2019 г. за решението на комисията.
  4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Тони Спасов

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“,
Катедра по Приложна неорганична химия, каб. 321

Тел: +359 2 81 61 236

е-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg