Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 30.03.2023 г. до 06.04.2023 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R2 и изследовател R3, който да изпълнява описаните по-долу функции и задължения:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R3
2. Функции в екипа за изпълнение Научно-изследователска и методическа подготовка и реализация на дейности по проект „Динамика на религиозните процеси в съвременността. Случаят Черноморска Странджа“. Научно-изследователска и методическа подготовка и реализация на дейности по проект „Динамика на религиозните процеси в съвременността. Случаят Черноморска Странджа“.
3. Необходимо образование Висшe, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата Висше, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
4. Необходима експертиза

Опит в работа на терен сред различните етнически и конфесионални групи, обработване и анализ на получена при етнографски експедиции информация.

Публикувани научни статии в областта на Обществените науки.

Опит в работа на терен сред различните етнически и конфесионални групи, обработване и анализ на получена при етнографски експедиции информация.

Публикувани научни статии в областта на Обществените науки.

5. Трудов стаж Доказана опит над 5 години. Доказана опит над 5 години.

 

Избраният изследовател ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта).
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, други документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 30.03.2023 г. до 06.04.2023 г. всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 07.04.2023 г. от 11.00 ч. в 220 каб., Северно крило, Ректорат СУ
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено за резултата от конкурса.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg ; 0888666239.