Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ MIRACLE (MECHATRONICS, INNOVATION, ROBOTICS, AUTOMATION, CLEAN TECHNOLOGIES)”

   

Срок за подаване на документите: от 15.05.2023 г. до 21.05.2023 г.

 

Обява за попълване състава на екипа на проект BG05M20P001-1.002-0011 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ MIRACLE (MECHATRONICS, INNOVATION, ROBOTICS, AUTOMATION, CLEAN TECHNOLOGIES)“

 

Проект № BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на център за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, innovation, robotics, automation, clean technologies)” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

за нуждите на Лаборатория Интелигентна урбанизирана среда (ИУС)

търси да назначи изследовател докторант или специалист с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Позиция 1.

1. Длъжност в екипа за изпълнение „Изследовател R1“ – първи етап изследовател 1 бр.[1]
2. Функции в екипа за изпълнение Моделиране на услугите, базирани на сензорни данни в интелигентна урбанизирана среда.
3. Необходимo образование ОНС Магистър в професионално направлениe, съответсващо на тематичната област на конкурса.
4. Необходима експертиза без конкретно изискване; класирането се извършва на базата на представените доказателства за подходяща тематична експертиза и на интервю; обучението в тематично-свързана програма на ОНС Доктор е предимство
5. Трудов стаж като т. 4.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до Координатора на проект MIRACle за Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ проф. Васил Георгиев;
  2. Автобиография;
  3. Копие от дипломи за висше или друго образование, уверения и други приложими документи;
  4. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
  5. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област – например фиш за заплата, в който е нанесен стаж.
  6. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: Кандидатите трябва да имат готовност да предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. Документи и Интернет страници, които не са със свободен достъп и се изисква регистрация, да бъдат представени като изображения на екрани.

 

Документи се приемат електронно от 15.05.2023 г. до 21.05.2023 г. на мейл-адрес v_georgiev@fmi.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе интерактивно не повече от две седмици след срока за подаване на документи по ред и начин, който ще бъде оповестен своевременно.
  3. Избраният специалист ще бъдат информирани писмено на 25.05.2023 г.
  4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

проф. Васил Георгиев
e-mail: v_georgiev@fmi.uni-sofia.bg

 

[1] на непълен щат.