Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екип за изпълнение на проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 19.04.2023 г. до 23.04.2023 г.

 

Избор на екип за изпълнение на проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ дейност 3.5 Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер, набира членове на екипа, които ще бъдат назначени на позиция Юрист и Бранд мениджър, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Юрист Бранд мениджър
2.

 

Функции в екипа за изпълнение

 

Участие в изграждане на вътрешна екосистема на интелектуална собственост и Технологичен трансфер на университета. Събиране и анализ на нормативната уредба на ИС в СУ. Участие в подготовка, дизайн и провеждане на обученията, предвидени по проекта. Консултации и правно обслужване по проекта. Ръководи изграждането и развива вътрешна екосистема на интелектуална собственост и Технологичен трансфер на университета. Ръководи Център за университетско предприемачество. Координира необходимите тематични обучения по проекта.
3.

 

Необходимо образование

 

Придобито висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ по „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. Придобито висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в сферата на стопанските, обществените или хуманитарните науки.
4. Необходима експертиза Специфичен опит в областта на патентите, индустриалната собственост минимум 1 г. за 1 бр. юрист и 5 г. за 1 бр. юрист. Специфичен опит в ръководството на екипи и експертни групи. Експертиза в подготовка на документи за развитие на работните процеси в СУ. Експертиза в областта на комуникацията със заинтересовани страни и звена.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Юристи Бранд мениджър
2. Функции по проекта Участие в изграждане на вътрешна екосистема на интелектуална собственост и Технологичен трансфер на университета. Събиране и анализ на нормативната уредба на ИС в СУ. Участие в подготовка, дизайн и провеждане на обученията, предвидени по проекта. Консултации и правно обслужване по проекта. Ръководи изграждането и развива вътрешна екосистема на интелектуална собственост и Технологичен трансфер на университета. Ръководи Център за университетско предприемачество. Координира необходимите тематични обучения по проекта.
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 700 1400
4. Брой месеци по проекта 38 месеца 38 месеца
5. Брой часове на ден 4 8
6. Брой позиции 2 1

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.

 

Документи се приемат от 19.04.2023 г. до 23.04.2023 г. на имейл адрес: v.borisova@feb.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 24.04.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 24.04.2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.