Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Ръководител управление на портфолио проекти в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 16 юни 2023 г.

 

GATE институт “Големи данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 в София, България като съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Технологичния университет Chalmers и изследователския институт Chalmers Industrial Technology (CIT), Швеция.

Мисията на GATE е да:

 • Създаде екосистема на световно ниво за научни изследвания и приложни иновации в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект.
 • Бъде свързващото звено между академичната общност, правителствените институции и индустрията в областта на големите данни и изкуствения интелект.
 • Служи като катализатор на икономически растеж с висока добавена стойност, основан на иновации, дигитализация и предприемачество в областта на големите данни и изкуствения интелект в редица икономически сектори.

GATE създава добавена стойност и иновационни постижения в следните четири стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с интензивното си развитие, GATE CoE търси Ръководител управление на портфолио проекти, който да координира проектното портфолио от изследователски и иновационни проекти на GATE.

 

Ръководител управление на портфолио проекти

 

Отговорности на позицията:

 • Координира подбора на научноизследователски и иновационни проекти, тяхната оценка и приоритизация.
 • Ангажира ключовите заинтересовани страни за оценка на предложените и текущи проекти въз основа на стратегическото съответствие, стойност, риск, усилия и разходи.
 • Съгласува приоритизацията на проектите със стратегията целите на годишния план за научни изследвания и иновации.
 • Работи с ключови заинтересовани страни и бюджетни ръководители за оценка и проследяване на финансовото въздействие на проектните дейности.
 • Разработва и поддържа инструменти, шаблони, насоки, процедури и процеси за управление на изследователски и иновационни проекти.
 • Ръководи създаването и поддържането на необходимата документация и артефакти за проектното портфолио.
 • Осигурява формално обучение и подкрепа, свързани с управление на проектите и проектното портфолио.
 • Работи с проектните екипи и наблюдава целия спектър от жизнения цикъл на проекта (иницииране, планиране, изпълнение, приключване).
 • Осигурява контрол и координация на зависимостите между проектите в портфолиото и разрешава или ескалира конфликти.
 • Подкрепя ефективното изпълнение на най-големите и стратегически важни проекти, включително техния обхват, график, разходи, риск, ресурси и качество.
 • Създава, поддържа и предоставя отчетност за управление на проектния портфейл като използва подходящи ключови показатели.
 • Провежда тримесечни прегледи със заинтересовани страни, Проектния съвет и други органи за оценка и валидиране на проектното портфолио, за ре-приоритизация и осъществяване на промени.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Магистърска степен по компютърни науки, информационни технологии или свързана с нея област.
 • Допълнителна магистърска степен по бизнес администрация или съответно силно желана и е допълнително предимство.
 • PMI PMP / ACP, PRINCE2 Practitioner или друг еквивалентен сертификат за управление на програми/проекти от международно признати методологии и институции.
 • Най-малко 7 годишен успешен опит в подготовка, планиране, изпълнение и внедряване на сложни ИКТ програми/проекти по класически и гъвкави методологии.
 • Креативни умения за решаване на проблеми за анализ и решаване на сложни проблеми и отчитане на проблеми.
 • Отлични междуличностни умения и способности за изграждане на силни работни взаимоотношения с разнообразни заинтересовани страни, включително вътрешни и външни колеги, студенти и външни партньори.
 • Добър комуникатор с разнообразни групи, включващи възрастни и млади хора.
 • Умения за работа в екип, гъвкав, адаптивен към промени, ефективeн и добре организиран.
 • Аналитичен ум с внимание към детайлите, креативен и ефективен при анализиране и решаване на сложни ИТ проблеми.
 • Способност за прецизна и методична работа.
 • Чувствителност и конфиденциалност по отношение на информацията.
 • Добри умения за писмена и устна комуникация, отлично владеене на говорим и писмен английски език.
 • Доказани умения за планиране и организация и способност за поемане на инициатива, постигане на цели и показатели, спазване на срокове, определяне на приоритети и работа под натиск.
 • Способност за самооценка и активно търсене на възможности за обучение, готовност за учене, за подобряване на ефективността на личното управление и способност за адаптация.
 • Позитивно мислене и подход към отговорностите, устойчивост в постигането на цели и преодоляване на предизвикателства.
 • Ентусиазъм за нови технологии и иновации.
 • Практическа ориентация с висока степен на почтеност, честност и етични стандарти.

 

Нашето предложение:

 • Ръководна проектна позиция с професионално социално и икономическо въздействие.
 • Ръководство на проектно портфолио с пул от предизвикателни изследователски и иновационни проекти.
 • Принос към стратегията за научни изследвания и иновации на GATE посредством управление на портфолиото от изследователски и иновационни проекти.
 • Многобройни възможности за международно сътрудничество, обмен на знания и по-нататъшно професионално развитие на най-високо ниво.
 • Достъп до развита научно-изследователска инфраструктура, включваща платформата на GATE и лабораториите за отворени иновации.
 • След преместване в новата сграда на GATE – работа в модерна и привлекателна среда, подкрепяща креативността и производителността.
 • Атрактивното възнаграждение за Вашите отговорности, сериозни умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form – Gate (gate-ai.eu) до 16.06.2023 г.:

 • Мотивационно писмо, разкриващо Вашия интерес към позицията (max. 1 pp)
 • CV
 • Копие от дипломи за завършено образование, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:

Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи).

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 16.06.2023 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе до 30.06.2023 г.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: katya.danova@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.