Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Ръководител научна група в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 16 юни 2023 г.

 

Обява за попълване на щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE предлага привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE има за цел създаване на добавена стойност и стимулиране на иновации в следните стратегически приложни области:

• Градове на бъдещето;

• Интелигентно правителство;

• Умна индустрия;

• Дигитално здраве.

Институтът GATE “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е с мащабно финансиране от страна на ЕС, програма Хоризонт 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, под формата на проект GATE, https://www.gate-ai.eu/ .

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2023 г., Институт GATE обявява следната свободна позиция:

 

Ръководител научна група с профил Анализ на социални медии и дезинформация

 

Отговорности:

- Планира и ръководи научните изследвания и свързаните с тях проекти и дейности в съответната научна област;

- Осъществява лидерство в развитието на знанието и компетентностите на Института в съответната научна област;

- Демонстрира авторитетно въздействие в научната област и пионерство в развитието на научни програми и приложни иновации;

- Взаимодейства с обществени представители, медийни организации и граждански организации, за да повиши осведомеността за въздействието на дезинформацията и да предостави препоръки, основани на доказателства, за решаването на проблеми породени от нея;

- Сътрудничи тясно с европейски организации, международни проекти, и Европейската комисия с цел координиране на научните, обучителните, и регулаторни дейности срещу дезинформацията на европейско равнище;

- Участва активно и съвместно с отдел „Бизнес развитие“ и останалите ръководители на научни групи в планиране и осъществяване на бизнес план за приходи от публични и корпоративни източници за осъществяване на научна и развойна дейност;

- Идентифицира и прилага нови научноизследователски методи и иновативни технологични решения в съответната научна област, които създават интерес и стимулират съпричастността и креативността на изследователите в научното звено;

- Инициира и съвместно с Експерт, управление на човешки ресурси участва активно в подбора и привличането на изследователи в съответната научна област;

- Създава култура на открита комуникация, сътрудничество и професионално развитие сред екипа на изследователи в научната група;

- Отговаря, управлява и периодично оценява развитието на знанията и компетентностите на изследователите в научната група;

- Активно комуникира с представители на публичния сектор и индустрията при дефиниране на съвместни изследователски проекти и дейности и координира участието на изследователи от съответната научна област в реализацията на тези проекти;

- Отговаря за своевременното изготвяне, обобщаване и представяне на годишен план за развитие на научната област;

- Участва в разработката и провеждането на професионални програми за обучение в областта;

- Координира участието и отчитането на резултатите от дейността на изследователи от съответната научна област в проекти на Института с външни партньори.

 

Умения, опит и квалификация:

- Висше образование в областта на информационните и комуникационни технологии, компютърни науки, статистика, софтуерно инженерство или свързана дисциплина. Допустимо е и висше образование в областта на журналистика, медии и комуникации.

- Докторска степен в една от следните области: компютърни науки, компютърна лингвистика, обработка на естествен език, свързана техническа област, или политология или журналистика, специфично свъррани със социалните медии или дезинформацията;

- Високо ниво на писмен и говорим английски език. Владеенето на друг език е допълнително предимство;

- Минимален трудов стаж за заемане на длъжността 7 години;

- Професионален опит в съответната научна област минимум 5 години; в този случай е съществен опитът в областта на дезинформацията.

- Стратегическа и управленска компетентност: Планиране, организация и управление на научноизследователска дейност; създават интерес и стимулира съпричастността и креативността на изследователите; идентифицира и прилага нови научноизследователски методи и иновативни технологични решения;

- Кандидати с доказан опит и научни публикции в областта на обработката на естествен език (NLP) са търсени с приоритет;

- Ориентация към резултатите: Умения за представяне на резултатите в съответната научна област пред академичната общност, публичния сектор, индустрията и обществеността; Публикуване на научни резултати в международни научни конференции и списания с висок импакт фактор; Прилагане на резултатите от научноизследователската дейност за решаване на обществено значими и приложни проблеми;

- Комуникативни умения и работа в екип: решаване на проблеми в динамична среда; силно развити умения за работа с виртуални и международни научни екипи;

 

Нашето предложение:

- Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;

- Ще ви бъдат предоставени многобройни възможности за професионално развитие, като например участие в конференции, семинари и програми за обучение на местно и международно равнище, за да придобиете нови умения и знания;

- Ще имате достъп до подкрепяща и сътрудничеща работна среда, включваща специализиран екип от опитни и отдадени изследователи, администрaтивна подкрепа и достъп до други изследователски групи и експерти в областта;

- В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лабораториите за отворени иновации;

- Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;

- Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form - Gate (gate-ai.eu) до 16.06.2023 г.:

- Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.

- Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

  • Кратко представяне'
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

- Копия от дипломи за завършено образование.

- Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

- Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

- Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл;

- Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:

Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработваrето им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. В срок до 30.06.2023 г. ще се проведе събеседване с допуснатите кандидати.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.