Начало / Новини / Календар / Представяне на сборника „Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика. Сборник по случай 130 години от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов“ (2023)

Заседателна зала 1, Ректорат

На 18 януари 2024 г. в Заседателна зала 1 в Ректората от 17.00 ч. Катедра „Германистика и скандинавистика“ организира представянето на сборника, изготвен по случай 130-годишнината от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов (1892–1980) – основател, ръководител и дългогодишен преподавател в катедрата. Специалността Немска филология, която през изминалата 2023 г. отбеляза 100 години от съществуването си в Софийския университет, дължи на проф. К. Гълъбов изграждането, развитието и утвърждаването си като една от водещите чужди филологии в България благодарение на десетките години неуморим труд, който той влага в преподавателска и изследователска дейност, както и в изготвянето на основополагащи учебници и книги, необходими и незаменими в подготовката на някогашните студенти от специалността.

Затова е странно, че едва с този сборник, който излиза 131 години след рождението и 43 години след кончината на проф. К. Гълъбов, се прави пръв опит за по-цялостна оценка на многобройните му приноси в полето на германистиката – както в областта на немскоезичната литература, така и в областта на историческата и съвременната граматика на немския език. В рамките на пет научни статии, подготвени от преподаватели към катедра „Германистика и скандинавистика“ за целите на този сборник, се разглеждат основни негови германистични трудове, възникнали до голяма степен въз основа на неговите лекционни курсове в Софийския университет.

Непознати за съвременния читател са включените в сборника научни статии, откъси от научни монографии, рецензии, преводи и есета на К. Гълъбов, тъй като повечето от тях не са били публикувани в по-нови издания. В тях се отразява пъстра палитра от изследователски интереси, както и ключови теми от неговото обемно научно творчество. Не по-малко любопитни за днешния читател са неговите спомени за изтъкнати български учени, публикувани в сборника заедно с подбрани писма от личната му кореспонденция с едни от най-важните представители на българската интелигенция от първата половина на XX век, като проф. Иван Шишманов, акад. Михаил Арнаудов, акад. Стефан Младенов, проф. Асен Златаров и др.

111

В самостоятелен раздел „За Константин Гълъбов“ са обединени материали, свързани с личността, делото и книжовното наследство на изтъкнатия професор, писател, критик и есеист, някои от които са подбрани от личния му архив, съхраняван в Централния държавен архив. Те добавят нови щрихи към портрета му на учен и на човек, отдал живота и творческите си сили в името на културното развитие и просперитет на България. Този образ се допълва и от негови лични изказвания, публикувани в две интервюта с него. Сборникът завършва с богат снимков и архивен материал, който онагледява не само важни спирки от личния му и професионален път, но и негови постижения и признания в чужбина.

Сборникът ще бъде представен от съставителите гл. ас. д-р Лилия Бурова (отг. редактор), доц. д-р Ренета Килева-Стаменова, гл. ас. д-р Иван Попов, гл. ас. д-р Деница Димитрова и гл. ас. д-р Пламен Цветков. Той беше реализиран в рамките на научноизследователския проект „Научното наследство на проф. д-р Константин Гълъбов (1892–1980) – основоположник на германистиката в България (в чест на 130-годишнината от неговото рождение)“ (договор № 80-10-114/16.05.2022 г.) с финансовата помощ на Фонд научни изследвания към СУ „Св. Климент Охридски” (Факултет по класически и нови филологии).