Начало / Новини / Календар / Представяне на проект за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Конферентна зала

На 2 септември 2013 г. от 14.00 часа в Конферентната зала на СУ Факултетът по класически и нови филологии ще представи проекта „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“.

Проектът стартира на 18.07.2013 и е с продължителност 30 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 417 795,70 лв. Ръководител на проекта e проф. дфн Петя Янева.

Общата цел на проекта е развитие на потенциала на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на учебните програми в Софийския университет на национално, европейско и международно ниво

Специфични цели:

• Създаване и утвърждаване на система за развитие на умения за преподаване по чужд език за академични цели с помощта на технологии.

• Създаване и утвърждаване на система за развитие на умения за преподаване на академична дисциплина на чужд език.

• Популяризиране на постиженията на специализанти, постдокторанти и млади учени чрез участия в национални и международни научни форуми, научен обмен и представяне на научната продукция

• Създаване на стандарт за качество на обучението по и на чужд език и сертифициране (електронно портфолио).

Очаквани резултати:

• Учебни планове; курикулуми и материали за курсовете; анкета за оценяване на курсовете; обучения и сертифициране; онлайн вариант на курсовете

• Компендиуми, софтуер, бази от данни, литература, абонаменти

• 10 мобилности, 2 семинара, публикации , 10 участия в конференции

• Обучени 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от факултетите и департаментите с обучение на чужд език

• Критерии и матрица на компетентностите на електронния преподавател на академична дисциплина на чужд език

• Обучени 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от останалите факултети

• Оборудване на кабинет , техника за разработване на материали

• Уебсайт, блог, сборник разработки на бенефициенти, 3 монографии