Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Архив / „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания” към МОН

   

Краен срок за кандидатстване: 11 септември 2023 г.

 

Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 год.“

 

Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса са налични на посочения електронен адрес: https://bnsf.bg/wps/portal/fond-izsledvaniq/home/competitions/Pokana_FUND-2023

Краен срок за кандидатстване: 17,30 ч. на 11 септември 2023 г. по електронен път чрез системата СУНИ: https://enims.egov.bg

 

Документите (Административно описание - част 1 на български и на английски език) се изпращат по електронна поща до npd@admin.uni-sofia.bg. Документите трябва да са подписани от ръководителя или с електронен подпис или да са подписани с мокър подпис и сканирани.

Подписаните от страна на СУ документи ще бъдат връщани обратно по електронна поща.

Към документите за кандидатстване задължително се прилага извадка (експортирана справка) от системата на СУ https://projects.uni-sofia.bg/, доказваща, че проектното предложение е регистрирано.

Краен срок за изпращане на документите за подписване от страна на СУ: 5 септември 2023 г.

 

Съгласно т. 3.1.1. от Насоките за конкурса документите, доказващи допустимостта на СУ в конкурса като базова организация или организация- партньор, са следните:

1. Указ на Цар Фердинанд за учредяване на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обнародван в Държавен вестник бр. 2 от 1889 г.;

2. Правилник за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“;

3. Декларация по Приложение 1;

4. Декларация по Приложение 2;

5. Декларации за обрабока на лични данни от Ректора и главния счетоводител.

 

Посочените документи са депозирани еднократно на хартия в деловодството на ФНИ към МОН с писмо №ФНИ-137 от 12.01.2023 г. , валидни са за всички проектни предложения на СУ и не се изисква ръководителите да ги изготвят и набавят повторно.

 

Крайното подаване на проектните предложения се извършва чрез електронен подпис на ръководителя на базовата организация. За целта ще бъде изготвен график за подписване на проектните предложения. Уточняването на ден и час за подаване на проектите може да стане по електронна поща или на тел. 02/9308 514.