Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Обява за попълване състава на екип за изпълнение на договор № BG-RRP-2.004-0008 - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 15.05.2023 до 20.05.2023 г.

 

Договор № BG-RRP-2.004-0008 „Маркер за иновации и технологичен трансфер“ /SUMMIT/ по Програма за ускоряване и технологичен трансфер за възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, Национален план за възстановяване и устойчивост набира следните екперти:

1. Позиция в екипа за изпълнение Експерт „Обществени поръчки“ Експерт „Компютърни системи и мрежи“ Експерт “Юрист”
2. Функции в екипа за изпълнение

1.Участва в подготовката на необходимите тръжни документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейностите по проекта.

2. Участва в състава на оценителни комисии за разглеждане и оценка на подадени оферти.

3. Участва в изготвянето на договорите с избраните изпълнители.

1.Подпомагане на участниците в проекта за дейности свързани с Компютърни системи и мрежи

1. Правно обслужване на проекта.

2. Изготвяне и предоставяне на становища, документи и други за дейността по проект BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT.
3. Подпомага екипа за управление по правни въпроси

3. Необходимо образование Висше образование специалност „Право“ Висше образование с ОКС „бакалавър“ Висше образование с ОКС „магистър“, специалност „Право“
4.

Необходима експертиза

 

 

Опит на позиция в сферата на обществени поръчки - 1 година.

Западен/чужд език – работно ниво.

Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

Работа с облачни системи.

Западен/чужд език – работно ниво.

Работа с MS Word, Exel, Power Point, Outlook.

Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове, използвани в осъществяване на основната му дейност: Закон за насърчаване на научните изследвания, Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020, Закон за висше образование, Закон за развитие на академичния състав в РБ и Правилника за неговото прилагане, Правилник за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“, Стратегия за развитие на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски“ и други вътрешни актове на СУ.

Минимален стаж и професионален опит – стаж най-малко 10 години и опит в работата по Европейски проекти.

Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочени по-долу:

Позиция в екипа за изпълнение Експерт „Обществени поръчки“ Експерт „Компютърни системи и мрежи” Експерт “Юрист”
Функции по проекта Планиране, подготовка и провеждане на процедурите за обществени поръчки. Техническо обслужване на проекта Правно обслужване по проекта
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1400 700 700
Брой месеци по проекта 37 37 37
Брой часове на ден 8 4 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломата. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 15.05.2023 до 20.05.2023 г. на email адрес summit@uni-sofia.bg

Лице за контакт Владислава Крумова, тел. 0876 954229

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 22.05.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено до 23.05.2023 г.
  4. Избраните кандидати ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.