Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „NUDGE: Модели на поведение и публични политики за устойчиво развитие“ в проект на СУ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 7.06.2023 г. до 12.06.2023 г.

 

Научна група „NUDGE: Модели на поведение и публични политики за устойчиво развитие“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира петима изследователи (старши сътрудник), които ще бъдат назначени на позиция изследовател R2 и един младши изследовател (R1), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R2 Изследовател R2 Изследовател R2
Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научни изследвания в областта на поведенчески публични политики – промяна на публичните политики и роля на НПО сектора в публичното управление. Провеждане на научни изследвания в областта на поведенческата психология – психологическо измерване, психодиагностика и промяна на средата. Провеждане на научни изследвания в областта на поведенческата психология – разработване на методика за провеждане на невропсихологични експерименти и мултидименсионален модел за поддържане на добро психическо здраве Провеждане на научни изследвания в областта на поведенческата психология – психично здраве, промяна на поведение в юношеска и млада зряла възраст
Необходимо образование Докторска степен в професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) Докторска степен в професионално направление 3.2. Психология (Психологическо измерване и оценяване – Психодиагностика) Докторска степен в професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология) Докторска степен в професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст)
Необходима експертиза Публикувани поне 4 научни публикации в областта на промяна на политиките и роля на НПО сектора в публичното управление. Публикувани поне 2 научни статии в областта на психологическо измерване, психодиагностика и психично здраве Публикувани поне 2 научни публикации в областта на експерименталните невропсихологични изследвания. Публикувани поне 2 научни публикации в областта на анализ на моделите за промяна на поведението в детско-юношеска възраст

 

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научни изследвания в областта на институционалната промяна
Необходимо образование Докторска степен в професионално направление 3.3. Политически науки
Необходима експертиза Публикувани поне 2 научни публикации в областта на анализ на промяната на публичните институции

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1

2.

 

Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научни изследвания в областта на поведенческите публични политики, устойчиво развитие, социално включване и равни възможности
3. Необходимо образование Магистърска степен в областта на управлението на социалното включване и равните възможности
4. Необходима експертиза Публикувана поне 1 научна статия в областта на публично управление и политики – социално включване и равни възможности

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще изпълняват задачи по дейностите от проекта, посочени по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Изследовател R2 Изследовател R2 Изследовател R2 Изследовател R2
Функции по проекта Изследовател R2, работещ по работен пакет 2, цели 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Изследовател R2, работещ по работен пакет 1, цели 1.1, 1.2, 1.3, работен пакет 3, цели 3.2 и 3.3. Изследовател R2, работещ по работен пакет 1, цели 1.1, 1.2, 1.3, работен пакет 3, цели 3.2 и 3.3 Изследовател R2, работещ по работен пакет 2, цели 2.3, работен пакет 3, цели 3.1, 3.2, 3.3 Изследовател R2, работещ по работен пакет 2, цели 2.2, 2.3, и работен пакет 3, цели 3.3 и 3.4
Брой месеци по проекта 33 месеца 33 месеца 33 месеца 33 месеца 33 месеца
Брой часове на ден 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч.

 

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
Функции по проекта Докторант, работещ по изследователски цели 3 и 4 с фокус към началното образование
Брой месеци по проекта 33 месеца
Брой часове на ден 4 ч.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта);
  • Автобиография (CV европейски формат);
  • Диплома за висше образование;
  • Диплома за научна степен;
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
  • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата по темата на конкурса.

 

Документи се приемат от 7.06.2023 г. до 12.06.2023 г. до г-н Й. Бушняшки на имейл адрес: jbushnyashki@phls.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 15.06.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 19.06.2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Г-н Йонко Бушняшки

Тел: +359 88 8615248

е-mail: jbushnyashki@phls.uni-sofia.bg