Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „ГАММА“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 18.05.2023 г. до 27.05.2023 г.

 

Научна група „ГАММА“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 1 млад учен, който ще бъде назначен на позиция млад учен, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение 1 млад учен (R1)
2. Функции в екипа за изпълнение Работа по работни пакети 2, 3 и 4 от научната програма
3. Необходимо образование Висше, магистър по математика/приложна математика/вероятности и статистика
4. Необходима експертиза Теория на процесите на Леви и теория на експоненциалните функционали

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение млад учен (R1)
Функции по проекта Работа по работни пакети 2, 3 и 4 от научната програма
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1000
Брой месеци по проекта 15
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за придобита магистърска степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 18.05.2023 г. до 27.05.2023 г. на имейл адрес msavov@fmi.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 30.05.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 31.05.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Чл.-кор. проф. дн Младен Савов

Email: msavov@fmi.uni-sofia.bg