Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Дигитална хуманитаристика. ИКТ приложения за история и език“ в проект на СУ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 19.05.2023 г. до 26.05.2023 г.

 

Научна група „Дигитална хуманитаристика. ИКТ приложения за история и езикв проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 1 брой лица, които ще бъдат назначени на позиция Старши сътрудник (R2), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2) (изследвания в областта на дигиталната хуманитаристика, свързани с историята на Османската империя)
2. Функции в екипа за изпълнение

Осъществява изследвания в сферата на дигиталната хуманитаристика:

 • Изследвания в областта на дигиталната хуманитаристика с акцент история на Османската империя и Балканите
 • Научни публикации, свързани с научната задача
 • Експертиза в областта на историческата география в периода ХV-ХІХ в.
3. Необходимо образование Образователна и научна степен доктор (област на висше образование История и археология).
4. Необходима експертиза
 • Изследователски опит от поне 7 години в сходни дейности (ръководство и участие в екипи на национални и международни изследователски проекти и програми) е задължителен.
 • Международни публикации в областта на дигиталната хуманитаристика
 • Доказани познания по османотурски език и работа с първични документални извори
 • Експертиза и публикации в областта на исторически ГИС

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1.

 

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2) (изследвания в областта на дигиталната хуманитаристика, свързана с историята на Османската империя)
2. Функции по проекта
 • Изследвания в областта на дигиталната хуманитаристика с акцент история на Османската империя и Балканите
 • Научни публикации, свързани с научната задача
 • Експертиза в областта на историческата география в периода ХV-ХІХ в.

3.

 

Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2250
4. Брой месеци по проекта 12
5. Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование, документ за получена образователна и научна степен „доктор“
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация и участие в изследователски проекти (съгласно изискванията за експертиза).

 

Документи се приемат от 19.05.2023 г. до 26.05.2023 г. на имейл адрес: baramova@uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 29.05.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено до 01.06.2023 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за който е ангажиран.

 

За допълнителна информация: baramova@uni-sofia.bg