Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 3.2.1. „NATATA“ в проект на СУ„Св. Климент Охридски“-„Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 03.07.2023 г. до 10.07.2023 г.

 

Научна група 3.2.1. „NATATA“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира млади учени, които да бъдат назначени на позиция първо ниво изследовател R1 с функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта, съгласно посоченото в таблицата по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение

първо ниво изследовател R1

(3 бр. позиции – 1 позиция на пълен щат, 2 позиции на половин щат)

2. Функции в екипа за изпълнение Участие в научни изследвания и публикуване на научни резултати
3. Необходимо образование Придобита ОКС „магистър“ в ПН 4.5. Математика, или международен еквивалент.
4. Необходима експертиза

Познания по числен анализ, теория на апроксимациите, числени методи за решаване на ДУ, конструиране и приближено решаване на математически модели на процеси от областта на естествените науки.

Отлични умения за работа със системи за компютърна алгебра, включващи символни и числени пресмятания, визуализация, програмиране.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение

първо ниво изследовател R1

(1 позиция – пълен щат)

първо ниво изследовател R1

(2 позиции – половин щат)

Функции по проекта Участие в научни изследвания и публикации
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2 000,00 лв. 1 000,00 лв.
Брой месеци по проекта 17,5 35
Брой часове на ден 8 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 03.07.2023 г. до 10.07.2023 г. на имейл адрес etraykova@fmi.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 14.07.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани за резултата писмено до 20.07.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: etraykova@fmi.uni-sofia.bg