Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 Център ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Срок за подаване на документите: от 15.06.2020 г. до 18.06.2020 г.

 

Обява за попълване състава на екип за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“ набира специалист с висше образование, който да изпълнява следната длъжност:

Длъжност в екипа на ЦК Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

 

1

 

 

Експерт инвестиционна дейност

 

 

Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“

 

Придобит стаж и опит по посоченото професионално направление не по-малко от 20 години. Изисква се професионален опит в областта на обществените поръчки; управлението на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и нормативните актове в областта на проектирането и строителството на сгради и съоръжения; осъществяване и поддържане на контакти с бъдещи партньори и сътрудници за изпълнение на проекти, финансирани по различни програми на ЕС; комуникация между клиенти, доставчици и партньори и отговаряне за тяхната координация във връзка с предоставянето на услуги, сключване на договори, подготовка и управление на договорите.

Опит в областта на обществените поръчки, свързани с доставки, строителни дейности, услуги и други във ВУЗ или по оперативни програми и проекти е предимство.

Избраният експерт от екипа за управление на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Експерт инвестиционна дейност

 

функции по проекта

 

1/ Анализира изпълнението на финансоввия план и финансовата обосновка в насока ефективно и ефикасно използване на средствата. Съвместно с координатора и оперативния мениджър подготвя искания и обосновки за прехвърляне на средства с оглед на изпълнение на инвестиционната и научно-изследователската програма. Проследява тяхното изпълнение.

2/ Подпомага изготвяне на обществени поръчки по инвестиционната програма на ЦК.

3/ Подпомага контрола на изпълнението на строителните и дъвършителните дейности от името на екипа за управление на проекта.

4/ Извършва маркетингови проучвания и маркетингово планиране и анализ на пазарните възможности – макро среда, конкуренция, пазарна оценка на потребителите, анализ на продукта, на маркетинг комуникацията, на маркетинговите канали и цени;

5/ Изготвя финансови оценки, прогнози и бизнес планове;

6/ Преглежда и подготвя необходимата документация във връзка с подготовка и управление на проекти, финансирани по различни програми на ЕС;

7/ Осъществява и поддържа контакти с бъдещи партньори и сътрудници за изпълнение на проекти, финансирани по различни програми на ЕС и бизнес партньори;

8/ Управлява комуникацията между клиенти, доставчици и партньори и отговаря за тяхната координация във връзка с предоставянето на услуги, сключване на договори, подготовката и управлението на проектите.

брой месеци по проекта 6
допустим брой часове на ден до 4
допустим брой часове на месец до 34
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 24.00 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 20.16 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (по образец до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт);
  • Копие на диплома за висше образование;
  • Автобиография (CV европейски формат);
  • Копия на други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 15.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. на адрес:

гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, етаж 1, лаборатория 162.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати на 23.06.2020 г. от 14:00 часа, което ще се проведе на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 12 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.
  3. Избраният експерт ще бъде информирани писмено за резултатите от проведения конкурс на 26.06.2020 г.
  4. Избраният експерт ще бъде назначен в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

доц. д-р Ирина Шнайдер

ел. поща: i.schneider@abv.bg

телефон: 02 8167289; 0889519064

 

д-р М. Младенова

ел. поща: etipost@dir.bg ; m_stanachkova@biofac.uni-sofia.bg

телефон: 0888778662