Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект ROTA-Active на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“

   

Срок за подаване на документите: от 18.05.2020 г. до 28.05.2020 г.

Проект ROTA-Active на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“ финансиран от ФНИ към МОН след спечелен конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/, набира постдокторант, който ще бъде назначен на позиция изследовател R2, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
2. Функции в екипа за изпълнение Разработване на процедури и провеждане на изследвания за охарактеризиране поведението на активни микронни частици
3. Необходимо образование

Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки; 4.2 Химически науки; 5.10. Химични технологии; 5.12. Хранителни технологии,

която е придобита не по-рано от 01/05/2018 год

4. Необходима експертиза Публикувани поне 3 научни статии в областта на дисперсните системи, в поне 2 от които кандидатът е използвал оптичен микроскоп за провеждане на изследванията
5. Трудов стаж Поне 1 година трудов стаж като химик или изследовател

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

 

Длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г Изследовател R2
Функции по проекта Постдокторант, работещ по научен пакет 1.Микронни активни частици
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 3500 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 2940,69 лв.
Брой месеци по проекта 12 с възможност за продължение до 36 месеца
Брой часове на ден 8 ч

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата.
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 18.05.2020 г. до 28.05.2020 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на е-мейл адрес: ms@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 29.05.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 01.06.2020 г. за решението на комисията.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.