Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV, 101124432 T4EU

   

Срок за подаване на документите: до 12:00 часа на 09.11.2023 г.

 

ОБЯВА

конкурс за попълване състава на екипа на проект ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV, 101124432 T4EU

 

Проект ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV, 101124432 T4EU набира МЕНИДЖЪР на проекта като част от екипа за управление, със следните функции и задължения:

1. Управлява цялостното изпълнение на проекта;

2. Извършва дейностите, свързани с изпълнението на проекта и организира цялостната дейност на екипа за изпълнение;
3. Изготвя технически отчети по проекта;
4. Координира изготвянето на финансовите отчети по проекта;
5. Възлага задачи на екипа на проекта;
6. Осъществява комуникация с екипа на проекта с цел подготовката и изпълнението на проектните дейности;
7. Отговорен е за комуникацията и кореспонденцията с партньорите по проекта и участва в планираните срещи с партньорите по проекта;
8. Следи за своевременното изпълнение на дейностите по проекта и за спазването на графика за изпълнение;
9. Извършва документални проверки, когато е необходимо;
10. Контролира и координира цялостно осъществяване на мерките за информация и публичност;
11. Участва в организирането и подготвянето на конференции, семинари и др. събития по проекта
12. Участва в организиране и подготовка на срещи за комуникационно взаимодействие с медии, граждани и други заинтересовани страни
13. Изпълнява други задължения, които не са изрично изброени по-горе, но са пряко свързани с координацията на проекта и са в рамките на компетенциите на съответната позиция.

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Мениджър на проект
2. Брой месеци по проекта До края на проекта – 31.10.2027 г.
3. Работно време 8 часа дневно, 5 дни седмично
4. Необходимо образование Висше образование ОКС „магистър“ в следните области на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“
5. Професионален и практически опит
 • Да има над 10 години опит в управление и/или координиране на изпълнението на международни и/или национални проекти
 • Да притежава опит в управление на екипи
 • Да притежава опит в логистика на големи събития
 • Да притежава отлични компютърни умения (Microsoft Office - Word, PowerPoint, Excel; Photoshop)
 • Отлични презентационни умения
 • Отлично владеене на английски език (владеенето на повече от един чужд език е предимство)

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до институционалния координатор на проекта;
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (ако е приложимо), др.
 • Служебна бележка от работодател (ако е приложимо).

 

Документи се приемат до 12:00 часа на 09.11.2023 г. електронно на имейл:margaritsa@uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите, уведомяване на кандидатите за резултатите от работата на комисията и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 13.11.2023 г. от 14:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 8 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.