Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Ръководител научна група в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 16 юни 2023 г.

 

Обява за попълване на щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE е инициатива, която инвестира в хората, като поставя специален акцент върху младите и талантливи изследователи. Нейната основна цел е да развие значителен научен капацитет и да вдъхнови и култивира следващото поколение учени и експерти в областта на големите данни и изкуствения интелект. Във връзка с планираното си интензивно развитие през 2023 г., GATE Institute търси:

 

Ръководител на изследователска група в областта на цифровото здравеопазване със силен фокус върху ML/AI

 

Отговорности:

- Планира и управлява научни изследвания и свързани проекти и дейности в областта на цифровото здравеопазване и изкуствения интелект;

- Осигурява лидерство в развитието на знанията и компетенциите на Института в областта на цифровото здравеопазване и изкуствения интелект;

- Демонстрира авторитетно влияние в областта на науката и пионерство при разработването на научни програми и приложни иновации;

- Работи в тясно сътрудничество с различни национални и международни организации.

- Инициира и активно участва в подбора и привличането на изследователи в съответната научна област;

- Насърчава културата на открита комуникация, сътрудничество и професионално развитие сред изследователската група.

- Отговаря за, управлява и периодично оценява развитието на знанията и компетенциите на изследователите в изследователската група;

- Осъществява активна комуникация с представители на публичния сектор и промишлеността при определянето на съвместни изследователски проекти и дейности и координира участието на изследователите от съответната научна област в изпълнението на тези проекти;

- Отговаря за своевременното изготвяне, обобщаване и представяне на годишен план за развитие на цифровото здравеопазване;

- Участва в планирането и провеждането на програми за професионално обучение;

- Координира участието и отчитането на резултатите от дейността на изследователите в проектите на Института в областта на цифровото здраве и изкуствения интелект пред външни партньори.

 

Умения, опит и квалификация:

- Докторска степен в областта на биоинформатиката, биостатистиката, статистиката, компютърните науки, софтуерното инженерство, приложната математика, информационните системи, информатиката, науката за данните, изкуствения интелект или свързана с тях област;

- Стремеж към научни изследвания и сериозен опит в публикуването на публикации в областта на цифровото здравеопазване, науката за данните, изкуствения интелект, ML, компютърните науки и други съответни научни области;

- Умения за творческо решаване на проблеми за анализиране и решаване на сложни научни и приложни проблеми;

- Усъвършенствани умения за програмиране в Python, R, Java, C++ или други езици за програмиране;

- Свободно владеене на английски език. Владеенето на друг език е предимство;

- Най-малко 7 години професионален опит;

- Най-малко 5 години професионален опит в прилагането на ML/AI в областта на цифровото здравеопазване;

- Стратегическа и управленска компетентност: Планиране, организация и управление на научноизследователска дейност; създават интерес и стимулира съпричастността и креативността на изследователите; идентифицира и прилага нови научноизследователски методи и иновативни технологични решения;

- Ориентация към резултатите: Умения за представяне на резултатите в съответната научна област пред академичната общност, публичния сектор, индустрията и обществеността; Публикуване на научни резултати в международни научни конференции и списания с висок импакт фактор; Прилагане на резултатите от научноизследователската дейност за решаване на обществено значими и приложни проблеми;

- Комуникативни умения и работа в екип: решаване на проблеми в динамична среда; силно развити умения за работа с виртуални и международни научни екипи;

 

Нашето предложение:

- Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;

- Ще ви бъдат предоставени многобройни възможности за професионално развитие, като например участие в конференции, семинари и програми за обучение на местно и международно равнище, за да придобиете нови умения и знания;

- Ще имате достъп до подкрепяща и сътрудничеща работна среда, включваща специализиран екип от опитни и отдадени изследователи, администрaтивна подкрепа и достъп до други изследователски групи и експерти в областта;

- В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лабораториите за отворени иновации;

- Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;

- Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form - Gate (gate-ai.eu) до 16.06.2023 г.:

- Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.

- Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

  • Кратко представяне
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

- Копия от дипломи за завършено образование.

- Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

- Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

- Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл;

- Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:

Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработваrето им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. В срок до 30.06.2023 г. ще се проведат събеседвания с допуснатите кандидати.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.