Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс избор на Ръководител управление на портфолио проекти в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 15 юни 2020 г.

 

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи данни в полза на интелигентно общество”

е научноизследователски институт, създаден през 2019 в София, България като съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Технологичния университет Chalmers и изследователския институт Chalmers Industrial Technology (CIT), Швеция.

Като единствен изследователски център за Големи Данни и Изкуствен Интелект в Източна Европа, GATE има ултимативната мисия да:

 • Създаде екосистема на световно ниво за научни изследвания и приложни иновации в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект.
 • Бъде свързващото звено между академичната общност, правителствените институции и индустрията в областта на големите данни и изкуствения интелект.
 • Служи като катализатор на икономически растеж с висока добавена стойност, основан на иновации, дигитализация и предприемачество в областта на големите данни и изкуствения интелект в редица икономически сектори.

GATE първоначално ще се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области, които ще бъдат допълвани в по-нататъшното развитие:

 • Управление на големи данни
 • Анализ на големи данни
 • Визуализация на големи данни
 • Софтуерно инженерство на големи данни

GATE ще създаде добавена стойност и ще осигури иновационни постижения в следните четири стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

GATE ще развие модерна инфраструктура, включваща 3 открити лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Дигитален близнак“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за големи данни, Интернет на нещата и изкуствен интелект.

 

Във връзка с интензивното си развитие през 2020 г. GATE CoE търси :

 

Ръководител управление на портфолио проекти

 

Отговорности:

Ръководство:

 • Съвместно с ръководството на GATE създава и ръководи структура за управление на изследователските и иновационните проекти.
 • Координира и улеснява усилията на ръководството за дефиниране на проектното портфолио, неговата структура и процеси от генериране на идеите, през оценка, подбор и приоритизация на проектите, до тяхното изпълнение, контрол и измерване на постигнатите резултати.
 • Ангажира ключовите заинтересовани страни за оценка на предложените и текущи проекти въз основа на стратегическото съответствие, стойност, риск, усилия и разходи.
 • Съгласува приоритизацията на проектите със стратегията целите на годишния план за научни изследвания и иновации.
 • Работи с ключови заинтересовани страни и бюджетни ръководители за оценка и проследяване на финансовото въздействие на проектните дейности.
 • Съветва ръководството за балансиране на портфейла от съществуващи активи и услуги.

Проектна методология и обучение:

 • Поддържа релевантни индустриални знания за общи концепции, практики и процедури за управление на изследователски и иновационни проекти и услуги.
 • Ръководи внедряването и управлението на обща GATE методология за управление на изследователски и иновационни проекти и свързаните с тях технологични платформи.
 • Разработва и поддържа инструменти, шаблони, насоки, процедури и процеси за управление на изследователски и иновационни проекти.
 • Ръководи създаването и поддържането на необходимата документация и артефакти за проектното портфолио.
 • Осигурява обучение и подкрепа, свързани с управление на проектите и проектното портфолио.

Проектно управление и контрол:

 • Осигурява спазването на насоките, политиките и практиките на GATE на за управление на научноизследователските и иновационни проекти.
 • Работи с проектните екипи и наблюдава целия спектър от жизнения цикъл на проекта (иницииране, планиране, изпълнение, приключване).
 • Съгласно мандата и ресурсите, осигурява и балансира необходимите умения и компетенции в проектните екипи в рамките на проектното портфолио.
 • Осигурява контрол и координация на зависимостите между проектите в портфолиото и разрешава или ескалира конфликти.
 • Подкрепя ефективното и ефикасното изпълнение на най-големите и стратегически важни проекти, включително техния обхват, график, разходи, риск, ресурси и качество.
 • Осигурява бизнес и техническо разбиране, за да се гарантира подходящ преглед и валидиране на качеството за резултатите.
 • Извършва периодични проверки за качество на изследователските и иновационните проекти.

Преглед и отчитане на проектното портфолио:

 • Осигурява ефективна комуникация с ръководителите на GATE, заинтересованите страни, ръководителите на проекти, функционалните и ресурсните мениджъри.
 • Създава, поддържа и предоставя отчетност за управление на проектния портфейл като използва подходящи показатели.
 • Ръководи комуникацията и отчитането на проектното портфолио, неговото съдържание и индивидуалното проектно изпълнение пред заинтересованите страни и ръководството на института GATE.
 • Провежда тримесечни прегледи със заинтересовани страни, Проектния съвет и други органи за оценка и валидиране на проектното портфолио, за ре-приоритизация и осъществяване на промени, в зависимост от потребностите на бизнеса и научните изследвания.

 

Умения, опит и квалификации:

 • Магистърска степен по компютърни науки, информационни технологии или свързана с нея област. Допълнителна магистърска степен по бизнес администрация е допълнително предимство.
 • PMI PMP / ACP, PRINCE2 Practitioner или друг еквивалентен сертификат за управление на програми/проекти от международно признати методологии и институции.
 • Най-малко 10 годишен успешен опит в подготовка, планиране, изпълнение и внедряване на сложни ИКТ програми/проекти по класически и гъвкави методологии.
 • Демонстриран успешен управленски опит в програми/проекти за проектиране и внедряване на нови бизнес и ИТ модели, процеси, организации, водещи до подобряване на бизнес резултатите и непрекъсната култура на информирано вземане на решения.
 • Опит в независим анализ на нови и сложни идеи с демонстрирана способност за идентифициране на бизнес, изследователски и организационни предизвикателства, възможности, подходящи методологии и подходи.
 • Креативни умения за анализ и решаване на сложни проблеми и отчитане на проблеми.
 • Доказана способност за изграждане на взаимоотношения на сътрудничество вътре в организацията, както и с външни индустриални групи и професионалисти.

 

Личностни качества и умения:

 • Отлични междуличностни умения и способности за изграждане на силни работни взаимоотношения с разнообразни заинтересовани страни, включително вътрешни и външни колеги, студенти и външни партньори.
 • Лидерски умения с устойчивост и доказана способност да ръководи, мотивира, обучава и развива персонала.
 • Умения за работа в екип, гъвкав, адаптивен към промени, ефективeн и добре организиран.
 • Аналитичен ум с внимание към детайлите, креативен и ефективен при анализиране и решаване на сложни ИТ проблеми.
 • Способност за прецизна и методична работа.
 • Чувствителност и конфиденциалност по отношение на информацията.
 • Добри умения за писмена и устна комуникация, отлично владеене на говорим и писмен английски език.
 • Доказани умения за планиране и организация и способност за поемане на инициатива.
 • Демонстрирана способност за постигане на цели и показатели, спазване на срокове, определяне на приоритети и работа под натиск.
 • Способност за самооценка и активно търсене на възможности за обучение.
 • Позитивно мислене и подход към отговорностите, устойчивост в постигането на цели и преодоляване на предизвикателства.
 • Готовност за учене, за подобряване на ефективността на личното управление и способност за адаптация.
 • Ентусиазъм за нови технологии и иновации.
 • Практическа ориентация с висока степен на почтеност, честност и етични стандарти.

 

Нашето предложение:

 • Възможност за активна роля в създаването и по-нататъшното развитие на екосистема за научни изследвания и иновации в областта на големите данни и Изкуствен интелект в България и Югоизточна Европа.
 • Принос към стратегията за научни изследвания и иновации на GATE посредством управление на портфолиото от изследователски и иновационни проекти.
 • Многобройни възможности за международно сътрудничество, обмен на знания и по-нататъшно професионално развитие на най-високо ниво.
 • След преместване в новата сграда на GATE – работа в модерна и привлекателна среда, подкрепяща креативността и производителността.
 • Атрактивното възнаграждение за Вашите отговорности, сериозни умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-coe.eu:

 • Автобиография, в която са описани вашите предишни позиции, квалификации и постижения.
 • Лично писмо, включващо:

- Кратко представяне;

- Описание на предишните Ви проекти, основни резултати и постижения;

- Описание на Вашия потенциален принос и добавена стойност към развитието на GATE;

- Описание на Вашите личностни и професионални умения;

 • Копия от дипломи и сертификати
 • Релевантни професионални референции.

 

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. В срок до 18.06.2020 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.

3. Избраният кандидат ще бъде информиран писмено за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE

e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/971 04 00