Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" / Конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” - 2010 г.

   

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Фонд „Научни изследвания” обяви конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” за 2010 г. Указанията и документите за кандидатстване се намират на страницата на Фонда (http://www.nsfb.net/)

Целта на конкурса е да насърчи провеждането на актуални научни изследвания на високо ниво във всички научни области в държавните висши училища и да стимулира научната дейност на младите учени, докторанти и студенти.

Общият размер на финансирането по конкурса е 8 500 000 лева, а максималният грант – 250 000 лева. Срокът за подаване на проектните предложения е 30.06.2010 г.

 

Към формуляра на проекта трябва да се приложат следните документи:

1. Приложение 1: Описание на научните изследвания – на български и на английски език

2. Приложение 2 : Декларация по образец, подписана от ръководителя на държавното висше училище и главния счетоводител и подпечатана, относно счетоводната политика на научната институция; ако една организация подава повече от един проект, не се налага подготвянето на отделни декларации, а се представя копие на оригиналния документ.

3. Приложение 3 : Декларация по образец за получени в последните 3 фискални години държавни помощи, ако е приложимо; ако една организация подава повече от един проект, не се налага подготвянето на отделни декларации, а се представя копие на оригиналния документ.

4. Приложение 4: Справка за наличната специализирана апаратура, закупена за последните 7 години в кандидатстващите научни организации, представляваща дълготрайни материални активи с единична стойност над 40 000 лв;

С изключение на Приложение 1 (описанието на научните изследвания) всички останали приложения са изготвени по служебен ред и ще бъдат изпратени във Фонд „Научни изследвания”. Копия от приложения 2, 3 и 4 можете да свалите оттук.

При електронното подаване на проектните предложения до 17:30 ч. на 30.06.2010 г. посочените документи следва да се приложат в електронен вид, а при подаването на хартиен носител до 17:30 ч. на 12.07.2010 г. приложенията се подават и на хартия.

На страницата на Фонда (http://www.nsfb.net/) е обявено, че не е нужно да се представят отчет за касовото изпълнение на бюджета и годишната оборотна ведомост на кандидатстваща организация.

Договорите по НИС се подписват в стая 18. Носете ксерокопие на първа страница на договора.