Начало / Наука / Научноизследователски проекти 2012–2014 / Синтез и структура на метални комплекси с биoлогично активни хидантоинови лиганди – потенциални некласически противотуморни средства

   
Научна област:   Химия
Научно звено:   Факултет по химия и фармация, Лаборатория по биокоординационна и биоаналитична химия към Катедрата по аналитична химия
Финансираща институция:   Фонд „Научни изследвания”, МОН
Продължителност на проекта:   18.12.2008 - 15.07.2012
Партньори:   Фармацевтичен факултет на Медицинския университет, Варшава, Полша
Ръководител:   Д-р Анифе Ахмедова
A.Ahmedova
 

Анифе Ахмедова получава диплома за магистър по химия от Шуменския университет през 1998 г. и докторска степен от Софийския университет през 2003 г.

Тя започва работа в Химическия факултет на Софийския университет като асистент през юни 2004 и от ноември 2012 е доцент по аналитична химия.

Специализирала е в Италия, Германия, Полша и Япония с престижни стипендии като Marie-Curie, A. von Humboldt, DAAD и Matsumae Fellowship.

Области на научен интерес: координационна и изчислителна химия, спектроскопия и супрамолекулярна химия.Партньори:Фармацевтичен факултет на Медицинския университет, Варшава, Полша

Абстракт

С напредъка на молекулярната биология и онкология изследванията напоследък са насо­чени към търсене на нови некласически противотуморни средства с по-висока специфич­ност и по-ниска обща токсичност. Установени са интригуващи свойства на хидантоинови производни да се свързват конкурентно и инхибират различни ензими, растежни фактори и андроген рецептори – всички с отношение към туморни образувания и тяхното разви­тие. Метални комплекси с вещества, проявяващи подобни свойства, се очертават като ново поколение некласически противотуморни средства.

Основната цел на този проект е изучаване на комплексообразувателната способност на хидантоинови производни с йони на платина и рутений с оглед получаване на по-ефек­тивни и по-селективни противотуморни средства. За реализирането на целта е изследва

на серия от хидантоинови производни и техни моно- и дитиоаналози, като са изпълнени следните конкретни задачи: синтез на металните им комплекси с йони на рутений и пла­тина; структурно охарактеризиране и оценка на потенциални противотуморни свойства на комплексите.

 

Резултати

В работата по проекта беше изучена комплексообразувателната способност на серия хи­дантоинови лиганди с йони на платина и рутений, като бяха синтезирани и охарактеризи-рани със спектрални и квантовохимични методи общо 20 нови метални комплекса. За два от лигандите беше дешифрирана кристалната им структура, а тази на комплексите беше изучена с прилагането на комбиниран подход - експериментален и теоретичен, чрез из­ползването на широк набор от спектроскопски методи.

В резултат са предложени структури на комплексите и са проведени in vitro тестове за противотуморна активност върху четири вида човешки туморни клетки. Получена е до­бра концентрационнозависима цитотоксичност върху лимфоидните BV173 клетки. Част от резултатите са публикувани в международно списание с импакт фактор Inorg. Chim. Acta (IF=1.899), а други са представяни на 7 научни конференции.

 

Контакти

Д-р Анифе Ахмедова

Факултет по химия и фармация

СУ „Св. Климент Охридски”

Бул. Джеймс Баучър 1, София 1164

Тел. +359 2 8161 247, (+359 899843811)

Ел. поща: ahmedova@chem.uni-sofia.bg