Начало / Наука / Електронни системи за научна и проектна дейност / Информационна система за научната дейност "Авторите"

   

Поради зачестили въпроси Ви молим да въведете внимателно информацията за личните си данни. Попълването на таблицата (списъка) с имена за идентификация Публикува под имената е много важно. За да запазите нововъведена публикация, е задължително името в едно от полетата на авторския колектив точно да съвпада с едно от имената в таблицата за идентификация - Публикува под имената.

* с потребителското име и паролата от служебния акаунт (т.нар. акаунт за СУСИ, т.к. се създава в ИС СУСИ-4, но се ползва за достъп до всички електронни ресурси на СУ)

 

Администратори на системата по факултети

 

Факултет Администратор Ел. Поща
ФМИ Митко Янчев За връзка
ФЖМК Гриша Атанасов gatanasov@uni-sofia.bg
ФП Вержиния Райкова v.rajkova@fp.uni-sofia.bg
ФФ Снежа Тилкиджиева tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg
БогФ Христо Бъчваров hristo.s.b@theo.uni-sofia.bg
ИФ д-р Кристина Бобева kbobeva@clio.uni-sofia.bg
ГГФ Теодора Билярска teodora@gea.uni-sofia.bg
ФКНФ Габриела Пелова gpeeva@uni-sofia.bg
ФХФ Савина Кирилова LIBCHEM@chem.uni-sofia.bg
ЮФ Анета Алексиева-Дервенска a.derventska@law.uni-sofia.bg
ФзФ д-р Виктор Гущеров viktor@phys.uni-sofia.bg
ФНОИ Здравка Янкова
Зоя Йовова
Татяна Маркевич
Антоанета Ананиева a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Евгени Венков e.venkov@fppse.uni-sofia.bg
ФСлФ Ружа Мускурова ruzha_m@slav.uni-sofia.bg
Екатерина Солнцева solnceva_e@slav.uni-sofia.bg
БФ Нели Райкова neliraikova@biofac.uni-sofia.bg
СтФ Стефка Тошева s.tosheva@feb.uni-sofia.bg
МФ доц. д-р Десислава Лазарова dessislaval@med.uni-sofia.bg