Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания"

   

 

Уважаеми колеги,

При кандидатстване по ”Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г.” на Фонд "Научни изследвания" не е необходимо да прилагате оригиналите на Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4, защото Софийският университет е направил това с общи декларации.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30 юли 2014 г.

В насоките за кандидатстване в конкурса е посочено, че трябва да приложите копие на подадените от СУ декларации, което може да намерите тук . Декларациите, придружени от отчет за касовото изпълнение на бюджета и годишната оборотна ведомост на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2013 г. и за първото тримесечие на 2014 г. са подадени в деловодството на Фонд "Научни изследвания" с вх. №100 101 / 86, който трябва да бъде цитиран към всяко проектно предложение.

Моля обърнете внимание, че съгласно изискванията на ректорското ръководство на СУ, за да получат подпис от Ректор, кандидатстващите проекти трябва предварително да са въведени в системата за научни проекти http://projects.uni-sofia.bg/. След въвеждане на задължителната информация за ново проектно предложение, системата ще ви даде възможност да принтирате копие от въведените данни, което трябва да придружава проектното предложение.

Проектите се предоставят за подпис първо в отдел „Научна и проектна дейност“ (намира се в тунела на Ректората) , след това в отдел „Правен“ (стая 15, Ректорат), отдел "Финансово-контролен" (стая 8, Ректорат), Главен счетоводител (стая 113, Ректорат ) и зам.-ректор Румен Панков (кабинета на Ректора, стая 11 ).

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и годишната оборотна ведомост на Софийски университет „Св. Климент Охридски“: