Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

  • 2.1. Филология (История на културата на немскоезичните страни) – един за нуждите на ФКНФ;
  • 3.6. Право (Финансово и данъчно право) - един за нуждите на ЮФ;

 

доценти по професионално направление:

  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
  • 2.1. Филология (Северноамериканска литература – английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
  • 3.7. Администрация и управление (Управление; Предприемачество и иновации; Бранд мениджмънт – на български и английски език) – един за нуждите на СФ;

 

главен асистент по професионално направление:

  • 2.4. Религия и теология (Историческо богословие) – един за нуждите на Бог.Ф,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).