Начало / Наука / Научноизследователски проекти 2012–2014 / Радиоизлъчване в дъното на Главната последователност и нов клас радиоизточници. Характеристики на магнитната активност на звезди с малки маси и ултрахладни джуджета

   
Научна област:   Физически науки, Астрономия и астрофизика
Научно звено:   Катедра „Астрономия”, Физически факултет
Финансираща институция:   Фонд „Научни изследвания”, МОН
Продължителност на проекта:   Декември 2010 – юни 2014
Ръководител:   Доц. д-р Антоанета Антонова
A.Antonova
 

Антоанета Антонова е доцент в катедра „Астрономия” на Физически факултет.

През 2008 г. завършва докторантура по астрофизика в Обсерватория Арма и Куинс Юнивъристи Белфаст, Северна Ирландия.

Развива научна дейност в областта на звездната радиоастрономия и маломасивни звезди и кафяви джуджета.

 

Абстракт

Най-неочакваната проява на магнитна активност при ултрахладните джуджета (звезди от спектрален клас, по-късен от М7) е регистрирането на радиоизлъчване и в частност периодични, 100 % поляризирани пулсации. Тези обекти съставляват цял нов клас радиоизточници. Пулсиращият сигнал се поражда в полярните райони на глобално магнитно поле от електронен циклотронен мазер (ЕЦМ). Същият механизъм се наблюдава и при планетите от Слънчевата система и е източник на определени класове слънчеви и звезд­ни избухвания.

Основна цел на проекта е да подобри разбирането за магнитната активност на звездните обекти в долната част на Главната последователност и отвъд нея. Проведени са подробни изследвания на генерирането и механизма на радиоизлъчване, диагностициране на магнитното поле, ефективността на генериране на полето, темпове на въртене, зависимост на активността от въртенето и др.

 

Резултати

  • 16 статии, публикувани в престижни реферирани международни списания (акумулиран импакт-фактор: над 88);
  • 5 публикации в други международни специализирани издания;
  • 8 статии, публикувани в реферирани български списания;
  • 9 доклада и постери на международни и национални конференции;
  • 1 бакалавърска и 3 магистърски тези по астрофизика.

 

Всяка една от представените публикации (и нейните цитирания) може да бъде намере­на в базата данни Astrophysics Data System (ADS) на SAO/NASA (http://adswww.harvard.edu/). Общият брой забелязани цитирания (автоцитатите са изключени) е 45.

djudje

Илюстрация на полярно сияние от ултрахладно джудже е показана в ляво, периодични пулсации на джуджето Т\/LМ 513-46546 в радиодиапазона, регистрирани с VLA (2007, АрJ, 663, 25), са показани в средата, а динамичен спектър на индивидуалните пулсации от същото джудже, регистрирани с Аресибо (АIРС, 1094, 146), са показани в дясно.

 

Контакти

Доц. д-р Антоанета Антонова

Катедра „Астрономия”, Физически факултет

СУ „Св. Климент Охридски”

Бул. Джеймс Баучър 5, София 1164

Тел. +359 2 8662 324

Ел. поща: tony@phys.uni-sofia.bg